top of page

Hukuki danışmanlık ve dava takibi

Edirne avukatları Ulu Hukuk Bürosu, hukuki sorunlar karşısında müvekkillerine hukuki yardımda bulunmaktadır. Hukuki yardım çoğunlukla mahkemeler nezdinde olmakla beraber bununla sınırlı değildir. İş hukuku arabuluculuk, tüketici hukuku arabuluculuk ve ticaret hukuku arabuluculuk işlerinde müvekkiller temsil edilmektedir. Arabuluculuk avukatı, arabuluculukta taraf vekilliği anlamına gelmektedir. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru avukatı, Anayasamıza 2010 değişikliği ile giren bireysel başvuru yolunda müvekkillerini temsil eden vekile denir. Anayasal haklarının ihlal edildiği düşüncesindeki kişilerin Anayasa Mahkemesi nezdindeki bireysel başvuruları vekil olarak takip edilmektedir. 

Ulu Hukuk Bürosu, 1989'dan beri Türkiye'nin farklı yerlerindeki gerçek ve tüzel kişi müvekkillerini mahkemeler, icra daireleri ve idari merciler nezdinde temsil etmekte, muhtemel veya mevcut hukuki ihtilaflar hakkında hukuki danışmanlık sağlamaktadır. 

Faaliyet gösterilen hukuk dallarından ve yürütülen dava/işlerden bazıları aşağıda listelenmektedir.

Gayrimenkul hukuku

 • Ortaklığın giderilmesi(izale-i şuyu) davaları)

 • Tapu iptal ve tescil davaları

 • İpoteğin kaldırılması(fekki) davaları

 • Kazandırıcı zamanaşımı ile hak sahipliğine ilişkin davalar

 • Ecrimisil davaları

 • El atmanın önlenmesi( men'i müdahale) davaları

 • K'al davaları

 • Tapu kaydının düzeltilmesi davaları

 • Kadastro tespitine itiraz davaları 

 • Muhdesatın aidiyeti(tespiti) davaları

 • Yolsuz tescilin düzeltilmesi davaları

 • Geçit hakkı ve üst hakkından kaynaklanan davalar

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar

İş hukuku

 • Kıdem, ihbar tazminatları, fazla mesai, ulusal bayram genel tatil, hafta tatili ve yıllık ücretli izin alacaklarına ilişkin davalar

 • İşe iade davaları

 • Ayrımcılık tazminatına ilişkin davalar

 • Hizmet tespit davaları

 • İş kazasından doğan tazminat davaları

 • İş kazasının tespiti davaları

 • Sosyal güvenlik hukukundan doğan davalar  

İcra-İflas hukuku

 • İcra-iflas takiplerinin yürütülmesi 

 • Menfi tespit ve istirdat davaları

 • Takibin iptali davaları

 • İcra memur muamelesini şikayet

 • Kıymet takdirine itiraz davaları

 • İhalenin feshi davaları

 • Tasarrufun iptali davaları

Yabancılar hukuku

 • Sınır dışı işlemine karşı iptal davaları

 • İdari gözetime itiraz

 • Uluslararası koruma ve ikamet izni başvurularının takibi

 • Taşınmaz edinimine ilişkin hukuki danışmanlık

 • Yabancı mahkeme ilamlarının tanıma ve tenfizi

 • Taraflardan birinin yabancı olduğu evlilik, boşanma işlemleri

 • Yabancıların nüfus ve kayıt işlemlerine ilişkin danışmanlık

Ceza hukuku 

 • Ağır ceza mahkemesinde sanık müdafiliği, müşteki vekilliği

 • Asliye ceza mahkemelerinde sanık müdafiliği, müşteki vekilliği

 • İcra ceza suçlarında sanık müdafiliği, müşteki vekilliği

 • Marka hakkına tecavüz suçundan kaynaklanan ceza davalarında sanık müdafiliği, müşteki vekilliği

 • Fikri mülkiyet suçlarından kaynaklanan ceza davalarında sanık müdafiliği, müşteki vekilliği

 • Haksız tutuklama, gözaltı, yakalama, arama ve diğer koruma tedbirlerinden kaynaklanan tazminat davaları

Kat Mülkiyeti Hukuku

 • Aidat ve sair ortak alan giderlerine ilişkin dava ve icra takipleri

 • Apartman/site Yönetici veya yönetim kurulu danışmanlığı

 • Kat malikleri kurulu kararlarının iptali davası

 • Arsa payının düzeltilmesi davası

 • Eski hale getirme davaları

 • Kat maliklerinin 3.kişiler ile hukuki ilişkiler veya yapacakları sözleşmeler hakkında hukuki danışmanlık

 • Kat irtifakından doğan dava ve işler

Kira hukuku

 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve sona erdirilmesine dönük danışmanlık

 • Tahliye davaları, kira bedelinin tahsili için dava ve icra takipleri

 • Kira tespit davaları

 • Depozito ve makul süre tazminatına ilişkin davalar

 • Kiracının kiralayana karşı açacağı tazminat davaları

 • Kira sözleşmelerinin tapuya şerhi işlemleri

Tazminat hukuku

 • Haksız fiilden kaynaklanan maddi tazminat davaları

 • Malpraktis davaları 

 • Trafik kazasından doğan maddi manevi tazminat davaları

 • Destekten yoksun kalma tazminatı

 • Kişilik hakların saldırı nedeniyle manevi tazminat davaları

 • Marka hakkına tecavüzden kaynaklanan manevi tazminat davaları

 • İş hukukundan doğan ayrımcılık ve kötü niyet tazminatı

Miras hukuku

 • Ölüme bağlı işlemler(vasiyetname, mirasçı atama vs.) hakkında hukuki danışmanlık

 • Miras sözleşmeleri

 • Mirasın paylaşımına ilişkin sözleşmeler

 • Mirasın reddine ilişkin işlemler

 • Muris muvazaasından doğan tapu iptal ve tescil davaları

 • Mirastan doğan istihkak davaları

 • Ölüme bağlı işlemin iptali davaları

 • Tenkis davaları

 • Veraset ilamı(mirasçılık belgesi) çıkarılması işlemleri

Ticaret hukuku

 • Haksız rekabetin önlenmesi ve haksız rekabetten kaynaklanan tazminat davaları

 • Cari hesaptan kaynaklanan uyuşmazlıklar

 • Ticaret şirketlerinin kuruluşu, ana sözleşmelerin tanzimi

 • Kooperatif ve şirketlerin ihyası

 • Anonim şirketlerde genel kurul kararlarının iptali davası

 • Şirketlerde pay devrinden kaynaklanan uyuşmazlıklar

 • Adi ortaklıkların kuruluş ve tasfiyesi danışmanlığı

 • Kıymetli evrakların iptali davaları

 • Sigorta hukukundan doğan davalar 

İdare hukuku 

 • İptal davaları

 • İdareye karşı tazminat(tam yargı davaları)

 • İdari para cezalarına ilişkin itiraz süreçleri

 • İdari mercilerde vekillik 

Sorularınızı bekliyoruz

Hukuki bir sorunla karşılaştığınızda mutlaka bir avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

 

Büromuz yüz yüze veya online danışmanlık vermektedir.

 

.

bottom of page