top of page

Marka tescil işlemleri ve marka hukuku davaları

Marka, tüketicilerin, bir ticari işletmenin mal ve hizmetlerini, diğer işletmelerden ayırt etmesine yarayan işaretlere verilen addır. Marka, tüketicilerin zihninde belirli bir kalite ve fiyat düzeyi çağrıştırdığı için tüketicilerin tercihlerini doğrudan etkilemektedir. Aynı zamanda işletme sahiplerine reklam yapabilme imkanı da tanımaktadır. Bilinen ve tercih edilen bir markanın ait olduğu işletmeye büyük artı değer kazandıracağı açıktır.

Bir markanın yasal koruma kazanması TÜRKPATENT nezdinde tescil edilmesi ile mümkün olmaktadır. 

Başarılı bir marka inşası için, markanın seçiminden başlayarak her adımda profesyonel destek alınması önemlidir. Markaya dair her türlü hukuki işlemin, ileride muhtemel hak kayıplarının önüne geçilmesi adına TÜRKPATENT tarafından yetkili kılınmış marka vekillerince yerine getirilmesine özen gösterilmelidir. 

Marka tescil - yenileme işlemleri

Kanun, ancak tescilli markayı korumaktadır. Bu nedenle markanın TÜRKPATENT nezdinde tescilli olması gelecekte yaşanabilecek marka hakkı ihlallerine karşı marka sahibinin haklarını koruyacaktır. Marka tescili işlemleri başvuru, yayım(varsa yayıma itirazların değerlendirilmesi) ve tescil aşamalarından oluşmakta olup 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca marka sahiplerini TÜRKPATENT nezdinde temsile ancak marka vekilleri yetkilidir. Büromuz marka vekili tarafından marka başvuruları son dereceye kadar takip edilmektedir.

MAKALE | >>>>>> Marka tescil başvurusu nasıl yapılır? Tescil süreci nasıldır?

2

Marka ön araştırma ve marka takibi 

Her işaret (kelime,kelime dizisi, logo,sembol vs.) marka olmaya elverişli değildir. Bazı işaret ve sembollerin marka olarak tescili önünde yasal engeller bulunurken, bazılarının marka olarak tescili mümkün olmasına rağmen "zayıf marka" haline gelme olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle, arzu edilen markanın yasalara uygunluğu ve güçlü bir marka olup olmadığının mutlaka detaylı olarak araştırılması gerekmektedir. Büromuz marka vekili tarafından;  tescil başvurusu öncesinde markanın tescile uygunluğu ve ayırt edicilik gücü üzerine ön araştırma hizmeti verilmektedir.

MAKALE | >>>>>>>>> Marka seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar

3

Marka devir ve rehin sözleşmeleri

Marka, bağlı olduğu ticari işletmeden ayrı olarak da devredilebilir. Devir sözleşmesinin hazırlanması ve devrin TÜRKPATENT Markalar Sicili'ne tescil ettirilmesi gerekmektedir.

4

Marka lisans sözleşmeleri

Marka sahibi, 3.kişilere, markayı kullanma hakkı tanıyabilir. Marka sahibi ile kullanım hakkı tanınan 3.kişiler arasındaki hak ve yükümlülüklerin belirlendiği sözleşmeler lisans sözleşmesi olarak adlandırılırlar. Lisans sözleşmeleri, "inhisari" ve  inhisari olmayan" olmak üzere iki çeşittir. Sözleşme taraflarının haklarının garanti altına alınması açısından sözleşmenin marka vekili tarafından hazırlanması önem arz etmektedir.

 5  \   Markaya itiraz başvuruları    

Zamanla TÜRKPATENT'E tescilli marka ile aynı veya benzer marka başvuruları da yapılma olasılığı bulunmaktadır. Böyle bir durumda marka sahibin haklarının korunması için, mutlak ve nisbi ret sebeplerine dayanılarak markaya(yayıma) itirazda bulunulmalıdır. Büromuz marka vekili tarafından TÜRKPATENT nezdinde markaya itiraz başvuruları yapılmaktadır. 

MAKALE | >>>>>>>> Markada tescil engelleri (mutlak ve nisbi ret sebepleri) nelerdir? 

6  \   TÜRKPATENT kararlarına itiraz

Marka başvurusunun Marka Bülteni'nde yayınlanmasına müteakiben 2 ay içinde ilgililerin başvuruya karşı mutlak ve nisbi ret sebeplerini ileri sürerek itiraz etme imkanları bulunmaktadır.(Bkz. 5.md.) İtirazı TÜRKPATENT Markalar Dairesi karara bağlamaktadır. Daire, duruma göre, itirazın kabulü ile marka başvurusunun reddine veya itirazın reddi ile markanın tesciline karar vermektedir. Aleyhine karar verilen tarafın Markalar Dairesi kararına karşı Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu'na itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu kapsamdaki itiraz başvurularını, itiraz edenleri temsilen yalnızca marka vekilleri yerine getirebilmektedir.

MAKALE | >>>>>>>> Marka başvurusunun reddi halinde ne yapılmalıdır? 

7   \    Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu kararlarına karşı dava açılması 

Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu, TÜRKPATENT'in nihai karar organıdır. Marka başvuruları hakkında TÜRKPATENT'in vereceği son karar YİDK tarafından verilmektedir. YİDK itiraz üzerine, Markalar Dairesi'nin verdiği kararları inceleyerek kurum adına son kararı vermektedir. Yeniden İnceleme Değerlendirilme  Kurulu kararı sonunda hak kaybına uğrayan kişilerin, karara karşı Ankara Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde  dava açma hakları bulunmaktadır. 

8    \   Marka hakkına tecavüzün tespiti davaları 

Markanın, sahibinin izni olmadan ticari hayatta kullanılması, taklit edilmesi, taklit markayı taşıyan ürünlerin satışı, dağıtımı, ticari amaçla elde bulundurulması vb. haller marka hakkına tecavüz oluşturur. Marka sahibinin haklarının korunması açısından öncelikle tecavüz oluşturan eylemlerin mahkeme tarafından tespiti önem arz etmektedir. 

       

MAKALE | >>>>>> Marka hakkına tecavüz nedir, marka sahibinin hakları nelerdir?

9      \   Marka hakkına tecavüzün önlenmesi ve                  kaldırılması davaları 

Marka hakkı ihlal edilen marka sahipleri, mahkemeye başvurarak 3.kişilerin ihlal teşkil eden eylemlerinin durdurulmasını, ortadan kaldırılmasını, taklit ürünlere ve bunları üreten makinelere el konmasını/ imhasını talep edebilecektir. Yine marka sahibi acil durumlarda ve eğer şartları varsa mahkemeden, ihtiyati tedbir kararı ile marka ihlali yaratan duruma derhal son verilmesini isteme hakkına sahiptir.

MAKALE |>>>>>>> Marka hakkına tecavüzün önlenmesi ve kaldırılması davaları

MAKALE | >>>>>>>  İnternet ortamında gerçekleşen marka ihlallerinde marka sahibinin hakları nelerdir?

10    \   Marka hakkına tecavüzden doğan tazminat
           davaları

Marka hakkı ihlale uğrayan marka sahibinin, marka hakkını ihlal eden kişilerden tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. Tazminat davaları ile ilgili ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki makalelerden edinebilirsiniz.

MAKALE | >>>>>>>>>> Marka hakkına tecavüz nedeniyle tazminat davaları 

11     \  Markanın hükümsüzlüğü davaları 

Mutlak ve nisbi ret sebeplerine göre tescilli olmaması gerekirken tescil edilmiş olan markalara karşı her zaman hükümsüzlük davası açılabilir. Hükümsüzlük davası sonunda, hükümsüz kılınan marka hiç tescil edilmemiş gibi olur, yani hükümsüzlük davaları geriye etkilidir. Hükümsüzlük davası ile ilgili detaylı bilgiyi aşağıdaki makalemizden edinebilirsiniz. 

MAKALE | >>>>>>>>> Markanın hükümsüzlüğü davası 

bottom of page