top of page

Marka tescili nedir? Marka tescili nasıl yapılır? Marka tescil süreci hakkında bilinmesi gerekenler

Güncelleme tarihi: 3 Oca 2023


İşletmeniz tarafından üretilen ürünlerin veya sağlanan hizmetlerin rakiplerinizden ayırt edilmesi ve tüketiciler tarafından bilinirlik kazanması, tescilli bir marka sahibi olmakla yakından ilgilidir.


Markanın tescilli olması ne anlama gelmektedir, marka tescili nasıl yapılır, Türk Patent ve Marka Kurumu(TÜRKPATENT)'nda marka tescil başvurusu nasıl ve kimler tarafından yürütülür, marka tescil ücreti ne kadar sorularına bu yazıda cevap aranacaktır.
Marka, bir işletmenin mallarının veya hizmetlerinin diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamak üzere; kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilmektedir.


#4: Marka tescil ücreti ne kadar? 

Marka tescili nedir ve neden önemlidir?


Markanın tescili, markanın Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescili ile Markalar Sicili'ne kaydedilmesi işlemidir. Bir markanın tescil edilmesi ile marka sahibi, Sınai Mülkiyet Kanunu tarafından sağlanan hukuki korumaya kavuşur.


Marka tescili ile marka sahibi;

 • Marka üzerinde mutlak hak kazanır. Markanın her türlü kullanım hakkı yalnızca marka sahibine ait olur.

 • Tescilli marka, sahibi ile beraber TÜRPATENT Marka Sorgulama ekranında ve Marka Sicili'nde görüntülenir.

 • Tescilli markası ile benzerlik taşıyan(bu nedenle müşterilerin karıştırabileceği) marka başvurularına itiraz ederek markasını koruma hakkı kazanır.

 • Markasını izinsiz kullananlara veya markasını taklit edenlere karşı dava açarak kullanımı önleme ve tazminat isteme hakkı kazanır.

 • Markasını taklit eden veya markası ile aynı veya benzer markayı kullanan kişilere karşı Cumhuriyet savcılığında suç duyurusunda bulunarak sorumlular hakkında Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açılmasını temin edebilir.

 • Tescilli markasını kuracağı veya ortak olacağı şirkete sermaye olarak koyabilir, markayı ticari işletmeden veya şirketten ayrı olarak satıp paraya çevirebilir. Aynı zamanda borcuna teminat olarak rehin gösterebilir.

 • Marka hakkına ihlal teşkil eden diğer tescilli markalara karşı mutlak ve nisbi ret sebeplerine dayalı olarak hükümsüzlük davası açabilir.


Görüldüğü üzere, markanın tescil edilmesinin marka sahibine bir çok yararı bulunmaktadır. Marka, tescil edilmemesine rağmen ve ticari hayatta kullanılarak bir değer ve bilinirlik kazanırsa , kötü niyetli kişilerin taklidine veya haksız kullanımına açık durumda olacaktır. Bu durumda tescilsiz marka sahibinin kanunun tescilli markaya sağladığı hukuki savunma mekanizmalarından mahrum olacağı açıktır.


Sonuç olarak; ileride hak kaybı yaşamamak ve paraya çevrilebilir bir malvarlığı(marka) sahibi olmak için markanın tescili önemli bir konudur.


 

Marka tescil başvurusunu kimler yapabilir?


Sınai Mülkiyet Kanunu'na göre marka başvurusu aşağıdaki gerçek veya tüzel kişilerce yapılabilir:

 • T.C. vatandaşları

 • Türkiye'de yerleşim yeri olan ticari veya sınai faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler

 • Paris Antlaşması ve Dünya Ticaret Örgütü Antlaşması'na göre başvuru hakkı olanlar

 • T.C. vatandaşlarına sınai mülkiyet hakkı tanıyan devletlerin vatandaşları

Sınai Mülkiyet Kanunu'na göre, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerçek/tüzel kişileri ancak marka/patent vekilleri temsil edebilir.


Marka vekili dışındaki kişilerin başvuru sahiplerini temsilen işlemleri takip etme yetkisi bulunmamaktadır. Markaya dair sürecin teknik ve süreli işlerden oluşması nedeniyle, yetkili marka vekili ile çalışılması tavsiye edilmektedir.


Türkiye'de yerleşim yeri olmayan gerçek veya tüzel kişilerin marka başvurusunu marka vekili aracılığı ile yapması zorunludur. Başka bir anlatımla; Türkiye'de yerleşim yeri olmayan gerçek veya tüzel kişilerin bizzat kendileri tarafından yapacakları başvurular geçerli olmayacaktır.

 

Marka tescil başvurusu: Nasıl yapılır, süreç nasıl işler?


Marka tescil başvurusu ,Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılır.


Marka başvurusu için, başvuru formunun, marka örneği (sembol, logo, kelime, kelime grubu vs) ve forma eklenecek diğer belgelerin ve başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belgenin Türk Patent ve Marka Kurumuna verilmesi gerekir.


Kurum, başvuruyu aldıktan sonra tescil için aşağıdaki aşamalardan geçilmesi gerekir:

 1. Şekli inceleme

 2. Mutlak ret sebepleri yönünden inceleme

 3. Başvurunun Marka Bülteni'nde yayınlanması(yayım kararı)

 4. Yayım sonrası muhtemel itirazların değerlendirilmesi(Markalar Dairesi veya Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu aşaması)

 5. Tescil

Marka başvurusuna 3.kişiler tarafından itiraz edilmemesi halinde 4. aşama pas geçilerek doğrudan 5.aşamaya atlanır.


Şekli inceleme


Marka tescil başvurusunu alan Kurum başvuruyu şekli açıdan incelemeye alır. Şekli inceleme, başvuru formu ve içeriği ile forma eklenecek belgeler yönünden yapılır. Şekli incelemede herhangi bir eksiklik görülmez ise bir sonraki aşamaya geçilir. Eksiklik varsa tamamlanması için başvuru sahibine veya vekiline süre verilir. Süre içinde eksiklik giderilmezse başvuru işlemden kaldırılır.Mutlak ret sebepleri yönünden inceleme


Sınai Mülkiyet Kanunu'na göre bazı işaretlerin marka olarak tescili yasaktır. Kanunen marka olarak alınması yasak olan bir işaretin tescil başvurusuna konu edinmesi halinde Kurum, kendiliğinden marka tescil başvurusunu reddeder. Kurumun bu yöndeki kararlarına itiraz edilebilir. Mutlak ret sebepleri(mutlak tescil engelleri) ve Kurum kararlarına itiraz için aşağıdaki makalelere bakabilirsiniz.İleri Okuma | MAKALE | >>>>> Marka tescil başvurusunun reddi kararlarına itirazBaşvurunun Marka Bülteni'nde yayınlanması


Marka başvurusu, şekli incelemeden ve mutlak ret sebebi incelemesinden sorunsuz geçerse Kurum, başvuru hakkında yayım kararı verir. Yayım kararı, tescil başvurusunun Marka Bülteni'nde yayınlanmasıdır.


Başvurunun, yayım aşamasına kadar olan incelemelerde takılması başvuru sahipleri için zaman kaybı ve masraf yaratır. Başvurunun marka vekili tarafından hazırlanması, başvurunun usuli/şekli eksikliklerden ötürü reddedilme riskini en az indirecektir.Yayım sonrası muhtemel itirazların değerlendirilmesi


Marka başvurusu, Marka Bülteni'nde yayınlandığı tarih itibariyle "ilgili 3.şahısların" 2 aylık itiraz süreleri başlamış olur. İlgili 3.kişiler, mutlak ve nisbi ret sebeplerine(tescil engellerine) dayanarak marka başvurusunun Kurum tarafından reddedilmesi gerektiğini savunarak itiraz edebilirler. İtiraz hakkında başvuru yapan tarafın da görüşü alınır. TÜRKPATENT Markalar Dairesi itirazı değerlendirerek itirazı kabul veya reddeder.


Markaya gelebilecek itirazların önemli kısmının öngörülmesi ve bu itirazlara karşı önceden tedbir alınması mümkündür. Marka vekili, başvuru için ön- araştırma yaparak olası itirazlardan en az etkilenecek şekilde başvuru yapılması için gerekli yol ve çareleri gösterecektir. Yine, haksız itirazların gelmesi halinde marka vekili tarafından itiraza karşı cevap dilekçesi verilmesi süreç için önem arz etmektedir.


Markalar Dairesi'nin başvuruya itiraz üzerine verdiği kararlara karşı itiraz yolu açıktır. Karardan olumsuz etkilenen taraf, 2 aylık süre içinde, konuyu Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu'na(YİDK) götürebilir. Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu, marka başvurusunu ve başvuruya yapılan itirazları değerlendirerek Kurum'un başvuru hakkındaki son kararını verir.


Tescil


Tescil başvurusu, yukarıdaki aşamalardan geçtikten sonra, tescil ücreti yatırılması için başvurucuya tescil ücretini yatırması için 2 ay süre verilir. Tescil ücreti yatırıldıktan sonra marka tescil edilir. ( Tescil ücreti 2022 yılı için 1.020-TL'dir.)


Markanın tescil edildiği Marka Bülteni'nde yayınlanarak duyurulur. Marka tescil edilmekle yasal korumaya kavuşur. Yasal korumanın başlangıç tarihi marka tescil başvurusu yapılan günden başlar.

 

Marka tescil başvurusu ücretleri


Marka başvuru ücretleri, markanın tescil edileceği mal ve hizmet sınıflarının sayısına bağlı olarak değişmektedir. Kural olarak; her marka için en az 1 mal ve hizmet sınıfı seçilmesi gerekmektedir. Mal ve hizmet sınıflarına ilişkin liste için tıklayınız.


2023 yılı için;

 • Tek sınıflı bir marka başvurusu için işlem ücreti 760-TL'dir.

 • Başvuruya ilave olarak eklenen her bir mal/hizmet sınıfı için ayrıca 760-TL işlem ücreti Kurum'a ödenmektedir.

 • Son aşamada markanın tescili için ayrıca 1.960-TL tescil ücreti Kurum'a ödenmektedir.

Kommentare


bottom of page